Viktigt att underhålla balkongen regelbundet

Balkongen är en viktig byggnadsdel på en bostad, balkongbåde ur funktionell och estetiskt synpunkt. Dock är balkongen tyvärr ofta förbisedd gällande underhåll. Uterummet ses av någon anledning inte som lika viktigt som de traditionella inomhusmiljöerna.

Det är alltid fastighetsägarens ansvar att balkongen har den rätta säkerheten, både för personer som vistas på balkongen och under den. För att man ska kunna undvika allvarliga olyckstillbud är det viktigt att man kontrollerar balkongen regelbundet så att eventuella skador kan upptäckas och åtgärdas i tid.

I dagens lägen finns det inga specifika lagar eller bestämmelser rörande obligatoriska balkongbesiktningar. Därför är det inte lätt för fastighetsägare att ha koll på  när och hur en balkongbesiktning bör genomföras och till vem man kan vända sig för att få en sådan viktig kontroll genomförd.

Hur ofta bör man besiktiga en balkong?

Balkonger bör inspekteras av sakkunnig och certifierad yrkesman minst vart femte år eller i samband med byggen och andra förändringar av balkongen. Inglasning och nya markiser kan vara exempel på sådana omgörningar som till exempel inglasning. Här är en länk till ett företag som vet mer om att inspektera och bygga balkong. 

Hur går en korrekt utförd balkongbesiktning till?

För att kunna göra en korrekt undersökning av balkongens bärande konstruktion krävs flera olika ingrepp. Vilka dessa åtgärder är beror i första hand på hur balkongen är konstruerad.

Det är viktigt att alltid anlita alltid byggnadsteknisk expertis när en balkongbesiktning ska utföras.

Rost och sprickor är tydliga tecken på skador och måste alltid undersökas. Olika konstruktionsprinciper har olika styrkor och svagheter, måste därför också kontrolleras noga vid en besiktning.

Vad händer sen efter besiktningen?

Efter besiktningen lämnar besiktningsmannen ett protokoll där det framgår exakt vilka detaljer som undersökts och hur resultatet av besiktningen blev.

Rapporten kan också innehålla förslag på åtgärder och referera till företagare som kan genomföra de föreslagna åtgärderna. Beslut fattas om, och i så fall i vilken omfattning, balkongerna behöver åtgärdas.

Bygglov eller bygganmälan görs om ändringarna gör att balkongen kommer att avvika från befintligt utseende. Det kan handla om ökad storlek, ny färg eller inglasning.

23 Sep 2017