Regler som gäller vid tillbyggnad/utbyggnad i Stockholm

Den som vill genomföra en tillbyggnad på sin bostad bör alltid först kontakta kommunen för att kontrollera om några speciella tillstånd behövs. Reglerna och behoven av tillstånd kan kraftigt variera mellan olika kommuner så man bör inte utgå från att samma regler gäller inom olika områden. I Stockholm är det därmed Stockholm Stad man ska kontakta, alternativt ladda hem informationsbroschyrer från dess hemsida.

På hemsidan framkommer det att tillbyggnader i Stockholm generellt behöver bygglov. Det finns däremot några undantag. Man behöver exempelvis inte bygglov för friggebodar eller för ”kompletteringsåtgärder utanför planlagt område”.

Tillgänglighetskravet

Vid en tillbyggnad eller ombyggnad är det viktigt att tillgänglighetskraven uppfylls. Det får alltså inte ske en försämring på denna punkt efter att tillbyggnaden är genomförd.

Uterum

Enligt informationen på Stockholms hemsida krävs alltid bygglov för uterum. Detta är en enklare byggnad som är sluten och därmed i de flesta fall hamnar inom bygglovskraven. Men även här finns undantag. Delvis kan det bero på hur stort taket har på uterummet. I vissa fall avgör nämligen detta om det krävs bygglov eller inte.

Är det ett fristående uterum avgörs krav på bygglov om uterummet följer reglerna för friggebod eller inte. Kan man klassa uterummet som en friggebod behövs därmed inte bygglov.

Behövs bygglov eller bygganmälan?

Som nämnts ovan behövs inte alltid bygglov vid tillbyggnad, även om det är det vanligaste. I vissa fall när det inte krävs bygglov kan det finnas krav på bygganmälan.

Utöver bygglov finns även både rivningslov och marklov. Även i dessa fall ser kommunen på de individuella förutsättningarna och avgör om önskad åtgärd får genomföras eller inte.

Via Stockholm.se kan man söka upp svaret gällande om någon av dessa lov eller anmälan behöver ske inför att arbetet påbörjas. De olika byggreglerna är uppdelade i följande kategorier:

  • Kräver bygglov, marklov eller rivningslov
  • Kräver Anmälan
  • Bygglovsbefriande åtgärder

Bygglovsbefriande åtgärder

Inom denna kategori hittas Friggebodsregler och Attefallsregler. De som håller sig inom Friggebodsreglerna vid en tillbyggnad eller nybyggnad behöver varken ansöka om bygglov eller genomföra någon anmälan. Även Attefallshusen kan byggas utan bygglov men i detta fall krävs det en anmälan och även ett beslut gällande startbesked.

Fördelen med Attefallshus är att dessa får vara betydligt större än en friggebod. Sedan Attefalls-regeln införts har många valt att bygga dessa byggnader på sin tomt för att därigenom få ett extra boende. I Stockholm har många sett möjligheten till extrainkomst genom att hyra ut ett Attefallshus på gården till studenter eller andra som har svårt att få ett billigt boende.

Sammanfattningsvis är det alltid viktigt att kontrollera om lov eller anmälan behöver ske. Detta sker enklast via Stockholms hemsida där ett flertal olika exempel lyfts upp för att tydliggöra vad som krävs. Känner man sig osäker är det även en fördel att kontakta bygglovsansvariga på Kommunen. Detta oavsett om det handlar om en tillbyggnad eller nybyggnation.

3 Apr 2017