Populära bygglovsbefriade åtgärder

För den som initierar ett mindre byggprojekt är det tacksamt att slippa byråkratin som följer med en bygglovsansökan. Ritningar, handhavandetider och andra administrativa delar av processen är helt enkelt något de flesta gärna slipper. Sålunda är det knappast förvånansvärt att bygglovsbefriade åtgärder är mycket populära. 

Märk väl att följande information gäller i Stockholm, och att reglerna skiljer sig något från kommun till kommun. Kontakta byggnadsnämnden i din kommun för närmare information (och mer precis information, såvida du inte bor i Stockholm). 

Tillbyggnad

I Stockholm och i princip samtliga kommuner gäller att du som har ett en- eller tvåbostadshus får göra en tillbyggnad om den inte överstiger 15 kvadratmeter i bruttoarea. En annan begränsning är att aktuell tillbyggnads höjd inte får överstiga den vid det befintliga husets taknock (alltså den högsta delen av takkonstruktionen).

Vidare gäller att avståndet till tomtgränsen inte får understiga fyra och en halv meter. Grannen kan dock tillstyrka att tillbyggnaden får placeras närmare än så till tomtgränsen. Då gäller i sådana fall (åtminstone i Stockholm) att godkännandet ges av samtliga delägare av grannfastigheten. Godkännandet lämnas då in i samband med anmälan. 

Även om inget bygglov krävs för detta, är det viktigt att känna till att en tillbyggnad fortfarande är anmälanspliktig. 

Attefallshus

I omedelbar närhet till bostaden är det tillåtet att föra upp en eller flera komplementbyggnader eller komplementbostadshus på högst 25 kvadratmeter, så kallade Attefallshus. Det kan antingen vara ett permanent bostadshus eller en komplementbyggnad som till exempel gäststuga, förråd eller garage. 

Förutom begränsningen gällande kvadratmeter, får taknockshöjden inte överstiga 4 meter. Vidare ska avståndet till tomtgränsen vara minst fyra och en halv meter, såvida inte dina grannar tillåter ett kortare avstånd än så. Ytterligare något som är bra att känna till är att huset inte får placeras närmare än 30 meter från en järnväg (spårets mitt). 

Även Attefallshus, precis som tillbyggnader, är anmälanspliktiga. Ska huset användas som en permanent bostads krävs även att det uppfyller plan- och bygglagens tekniska egenskapskrav samt kraven på tillgänglighet. 

Staket

Sätter du upp ett lågt och luftigt staket runt din tomt får det ske utan bygglov. Dock under förutsättningen att staketet är genomskinligt och att skötsel av det kan ske från den egna fastigheten. Exakt hur högt det får vara skiljer sig åt mellan olika kommuner, men normalt är maximalt kring 110 – 120 cm. 

I till exempel Stockholm krävs dock inte bygglov för staket – oavsett höjd. Då gäller att syftet inte är insynsskydd och att det är genomskinligt från alla håll. Väljer du en bräda som är till exempel 6 cm bred så ska också tomrummet mellan brädorna vara detsamma som minst, det vill säga 6 cm i det här fallet. 

Bra att känna till

Följande regler gäller i Stockholm, betänk att det kan skilja sig något mellan olika kommuner:

  • De bygglovsbefriade reglerna gäller endast för en- och tvåbostadshus. 
  • Det kan finnas flertalet områden som är undantagna från reglerna. I Stockholm är dessa till exempel bland annat Vällingby, delar av Alvik, Bällsta, Nockeby och Stora Mossen. 
  • Innan du kan påbörja ditt nybygge behöver du ges ett startbesked av kommunen. 
  • Åtgärderna kan ges tillstånd, oaktat det som står i detaljplanen för fastigheten. 
28 Mar 2018