Anlita fackmän till skyddsrumsbesiktning

Det enklaste sättet att försäkra sig om att ett skyddsrum lever upp till rätt standard är att anlita ett företag som specialiserat sig på skyddsrumsbesiktning.

Det är med skyddsrum som med brandsläckare; man önskar att de inte behövdes och man hoppas att de aldrig kommer till användning. Men skyddsrum behöver finnas, framförallt i tätbebyggda områden. På landet brukar det exempelvis finnas källare där man kan söka skydd om det är för långt till ett allmänt skyddsrum.

Ett riktigt skyddsrum ska ha förstärkta väggar, tak, golv och dörrar. Detta för att kunna stå emot en tryckvåg, splitter, brand, joniserande strålning eller rasmassor. Det är också viktigt att rummet har ett eget ventilationssystem som stänger ute giftiga gaser eller radioaktivt damm. Tillgång till toaletter, vatten och värme behöver också finnas.

De skyddsrum som finns i lokaler som tillhör hyresfastigheter eller bostadsrättsföreningar kan användas för förvarings- eller cykelrum men måste på två dygn kunna iordningställas om de skulle behövas. Skyddsrum används inte bara vid krig utan kan också fungera som en trygg plats för befolkningen vid exempelvis bränder eller naturkatastrofer.

Regelbunden skyddsrumsbesiktning säkerställer att all utrustning fungerar

Det är fastighetsägaren som är ansvarig för att skyddsrummet hålls i gott skick. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har förteckningar över befintliga skyddsrum och utför också kontroller att de fungerar. Skulle det finnas brister är det fastighetsägarens skyldighet att åtgärda dem. Ett skyddsrum ska ha tydliga skyltar så att allmänheten lätt kan orientera sig och hitta dit.

Skulle det uppstå en situation när de behövs räknas de som allmän plats och vem som helst har rätt att söka sig dit. När behovet uppstår är det fastighetsägarens skyldighet att se till att rummet iordningställs och att där finns vatten upptappat i kärl, värme, ventilation och tillgång till toaletter. Den som söker sig till ett skyddsrum får själv se till att ta med mat och andra förnödenheter.

Det kan vara svårt för en fastighetsägare att kontrollera att skyddsrummet uppfyller alla krav. Därför är det klokt att anlita ett företag som specialiserat sig på besiktning av skyddsrum. En del utrustning kan vara föråldrad och kan behöva modernare utrustning.

21 Aug 2023